Dolny Śląsk w Unii Europejskiej

Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej po przeprowadzeniu zebrania założycielskiego w grudniu 2000 roku, formalnie rozpoczęło swoją działalność 29 maja 2001 roku. Była to wspólna inicjatywa kilkunastu samorządów, które uświadomiły sobie, że integracja Polski z Unią Europejską jest wspaniałym wydarzeniem i ogromną szansą na zrealizowanie wielu ważnych celów. Zarówno dla lokalnych społeczności jak i całego regionu. W praktyce to założenie doskonale się sprawdziło.

Stowarzyszenie, przy czynnym udziale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i poparciu wojewody dolnośląskiego, doprowadziło pod koniec 2001 roku do uruchomienia w Brukseli Biura Promocyjno-Informacyjnego Dolnego Śląska. Miało to ogromne znaczenie. Dolnośląscy samorządowcy mieli dzięki temu nie tylko ułatwiony dostęp do ważnych i aktualnych informacji lecz mogli też poznawać oraz uczyć się praktycznych mechanizmów regulujących sprawy społeczne i gospodarcze we wspólnej Europie.

Zarząd Stowarzyszenia realizował statutowe cele poprzez wspomniane już Biuro Promocyjno-Informacyjne w Brukseli oraz Biuro Miejscowe w Wałbrzychu. Biuro Promocyjno-Informacyjne mieściło się w siedzibie partnerskiej organizacji – West Midlands in Europie, reprezentującej różnorodne podmioty regionalne, w tym wszystkie (38) samorządy brytyjskiego regionu West Midlands, obecnego w Brukseli od ponad piętnastu lat. Poza wynajmowaniem powierzchni biurowej w samym centrum europejskim Brukseli, Stowarzyszenie korzysta – poprzez Dyrektora BPI – z wiedzy, doświadczeń oraz zasobów naszych angielskich partnerów.

Jak wówczas podkreślał Ambasador Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej, dobrze rozumianą rolą biura regionalnego w Brukseli powinno być zdobywanie i przekazywanie informacji, monitorowanie losu złożonych propozycji przedsięwzięć, a dzięki dobrym, osobistym kontaktom, również wpływanie na pozytywne rozpatrzenie wniosków. Region musiał umiejętnie wykorzystywać takie atuty i tak też się działo.

W pierwszych latach aktywności bardzo wymierną korzyścią z przynależności do Stowarzyszenia stały się szkolenia (na seminariach, warsztatach, konferencjach itp.) tzw. „oficerów europejskich”. Byli oni wyznaczani przez władze danego samorządu z intencją, by zdobytą wiedzę wykorzystywać na potrzeby lokalne. Przykładowo – jedno z seminariów poświęcono praktycznym aspektom sporządzania wniosków do funduszy strukturalnych. Prowadzili je eksperci z Urzędu Miejskiego w Birmingham oraz Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Druga edycja z udziałem przedstawicieli samorządów członkowskich doszła do skutku w Europejskim Uniwersytecie Letnim w Birmingham. Uczestnicy doskonalili język angielski w powiązaniu z praktykami w samorządach lokalnych w West Midlands. „Oficerowie europejscy” odbywali także staże w Biurze Promocyjno-Informacyjnym w Brukseli.

Inne przykłady działań :

 • Stowarzyszenie na bieżąco przekazywało informacje o otwieranych konkursach grantowych, poszukiwanych partnerach do współpracy w takich projektach.

 • Biuro Promocyjno-Informacyjne w Brukseli redagowało Biuletyn Informacyjny przekazywany członkom.

 • Stowarzyszenie dopomogło Gminie Kostomłoty w otrzymaniu zwrotu kosztów organizowanego w ramach programu „Town Twinning” przedsięwzięcia. Skutecznie wspierało również Gminę Wałbrzych w celu uzyskania środków na konferencję zorganizowaną w ramach tego programu.

Biuro Promocyjno-Informacyjne w Brukseli współuczestniczyło w organizacji działań promocyjnych w Brukseli związanych ze staraniem o organizację wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu.

 

 

Kalendarium pierwszego etapu

2000

4.12.2000 uchwała nr 1/2000 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

20.12.2000 Zebranie członków Założycieli (17 samorządów): Uchwalenie statutu i wybór Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

W skład komitetu wchodzą:

– Józef Bober, Włodzimierz Gawroński, Bogusław Gałka, Janusz Ostrówka, Piotr Gawroński

2001

11.05.2001 Stowarzyszenie wpisane do KRS

Powołanie Biura Miejscowego Stowarzyszenia

Powołanie Biura Promocyjno Informacyjnego w Brukseli

Podpisanie umowy z West Midlands

2002

Zawarto umowę o współpracy z saksońskim stowarzyszeniem powiatów oraz stowarzyszeniem miast i gmin saksońskich

 

Szkolenia w zakresie ogólnych informacji o Unii Europejskiej, jej historii, instytucjach, celach, zadaniach i kompetencjach, reformach, polityce regionalnej UE, programach pomocowych i funduszach strukturalnych oraz drogi Polski do UE (Wałbrzych, 14 lutego), uczestnicy otrzymali materiały „Polskie samorządy w drodze do Unii Europejskiej”;

 

Szkolenia-warsztaty z udziałem ekspertów z West Midlands w zakresie budowy programu współpracy samorządów z Dolnego Śląska i regionu West Midlands (Wrocław 14 marca);

 

Szkolenie w zakresie istniejących programów pomocowych UE, programów bilateralnych i innych programów dostępnych dla samorządów oraz zasad budowy projektu europejskiego i zarządzanie nim, a także szczegółowe omówienie programu Sapard (Wrocław 9-11 maja), uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe;

 

Szkolenie w West Midlands w Anglii obejmujące zapoznanie się z rolą i zadaniami samorządów w Unii Europejskiej na przykładzie samorządów brytyjskich połączone z nauką języka angielskiego podczas European Summer University (08.07.-02.08).

 

Zorganizowano międzynarodową konferencję dotyczącą wykorzystywania związków partnerskich miast w procesie rozszerzenia Unii Europejskiej w dniach 10-11 października 2002 r. dofinansowaną w ramach inicjatywy wspólnotowej Town Twinning 2002. W Konferencji wzięli m.in. udział przedstawiciele z gmin partnerskich naszych członków oraz za pośrednictwem połączeń telekonferencyjnych urzędnicy KE oraz poseł parlamentu europejskiego.

2003

 

Stowarzyszenie zorganizowało w Brukseli wraz z innymi biurami regionalnymi seminarium „Tworzenie szans na lokalnym i regionalnym rynku pracy w Polsce Bruksela 18 marca 2003″. W panelu Stowarzyszenie reprezentował Dyrektor Dolnośląskiego Urzędu Pracy – Ryszard Lacher.

 

We współpracy z Urzędem Miejskim w Świdnicy przygotowano projekt szkolenia pn. „Fundusze Strukturalne UE szansą na rozwój regionu i społeczności lokalnych – wymiana doświadczeń samorządów” w ramach programu Leonardo da Vinci, na który uzyskano dofinansowanie w kwocie 18.600 Euro. Grupa beneficjentów przebywała w Anglii w okresie 19.04.04 do 03.05.04.

Przygotowano dwa szkolenia dotyczące pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych UE.

 

8-9 w Polkowicach oraz 10 grudnia w Legnicy „Fundusze Strukturalne UE szansą na rozwój samorządów”- w szkoleniu wzięli udział m.in. eksperci ds. funduszy strukturalnych z Urzędu Miejskiego Birmingham.

 

Przygotowano udział członków Stowarzyszenia w Europejskim Uniwersytecie Letnim 2003 i stażach w samorządach regionu West Midlands. Szkolenie językowe odbyło się w dniach 7 – 26 lipca, staże pomiędzy 28 lipca – 2 sierpnia. W programie uczestniczyło 10 osób.

2004

 

30 i 31 marca w Legnicy – szkolenie pn. „Studium wykonalności projektów inwestycyjnych”.

 

16 kwietnia w Legnicy – szkolenie „Jak pozyskać finansowanie z EFS”.

 

Od 19 kwietnia do 3 maja szkolenie „Fundusze Strukturalne UE szansą na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Wymiana doświadczeń samorządów”. Szkolenie odbyło się w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Szkolenie było dofinansowane prze program Leonardo da Vinci oraz partnera angielskiego. W załączeniu znajduje się raport ze szkolenia do wykorzystania.

 

6 i 7 maja w Legnicy – szkolenie „Plany Rozwoju Lokalnego i Lokalne Programy Rewitalizacji”.

2005

 

4 i 5 marca 2005 zorganizowano dwudniową Konferencję -szkolenie „Wnioski z wdrażania Funduszy Strukturalnych w województwie dolnośląskim wobec wyzwań polityki spójności Unii Europejskiej”, w której poza członkami Stowarzyszenia odpłatnie uczestniczyło 26 przedstawicieli dolnośląskich samorządów.

 

10 i 11 maja Stowarzyszenie zorganizowało udział przedstawicieli członków Stowarzyszenia Konferencji i warsztatach „Praktyczne aspekty wykorzystania Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego jako nowych źródeł dofinansowania projektów infrastrukturalnych w latach 2005 – 2009″.

 

9 czerwca przygotowano dla przedstawicieli członków konferencję dotyczącą „Realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”

Zarząd Stowarzyszenia doprowadził także do bezpośrednich spotkań z Markiem Grelą, Ambasadorem Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej a dotyczyło ono między innymi ustalenia roli Biura Promocyjno-Informacyjnego Stowarzyszenia w kontaktach z instytucjami UE.

Wizytowano Region West z Midlands. Wtedy doszło do spotkań z Albertem Borem, Prezydentem Komitetu Regionów, Dyrekcją Biura Rządowego Regionu West Midlands, Zarządem Agencji Rozwoju Regionalnego „Advantage West Midlands”, oraz Izbą Gospodarczą.

Czas koncentracji na szkoleniach

Począwszy od 2007 roku Stowarzyszenie bardzo mocno skoncentrowało się na działaniach szkoleniowych. Członkowie zgodnie uznali, że zdobywanie rzetelnej wiedzy o dostępnych programach, pogłębianie praktycznych umiejętności w zakresie zabiegania o środki finansowe z Unii Europejskiej sprzyja rozwojowi samorządów. Szkolenia były prowadzone na wysokim poziomie z udziałem profesjonalnych wykładowców (w tym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego). Zajęcia z elementami warsztatowymi, uwzględniające niejednokrotnie specyfikę potrzeb i problemy danych miast i gmin cieszyły się dużą frekwencją. Zrealizowano między innymi takie tematy jak :

 • Odnowa i Rozwój Wsi
 • Studium Wykonalności
 • Pomoc Publiczna
 • Regionalny Program Operacyjny
 • Koszty pracy w projektach europejskich
 • Zarządzanie czasem menedżerów samorządowych
 • Zamówienia publiczne w projektach europejskich
 • Regionalny komponent Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Kluczowe aspekty przygotowania inwestycji (oddziaływanie na środowisko) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013
 • Samorząd dobrze przygotowany do efektywnego pozyskiwania środków z UE w latach 2007-2013
 • Zarządzanie procesem przygotowania wniosków projektowych
 • Program Operacyjny Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 7 Program Ramowy
 • Polityka regionalna w Unii Europejskiej – strategie lokalne jako element polityki regionalnej

Ważnym elementem działań Stowarzyszenia stała się wymiana doświadczeń o różnego rodzaju przedsięwzięciach samorządowych uwzględniających środki unijne. Dyskutowano o przebiegu projektów. Choć były one realizowane zarówno przez mniejsze gminy jak i duże miasta zawsze uwypuklało się szereg uniwersalnych wniosków, które pozwalały unikać w przyszłości ewentualnych błędów i przyspieszać wykonanie zadań.

W 2008 roku Stowarzyszenie zaczęło przejawiać aktywność wydawniczą. Zredagowano, wydrukowano i następnie rozesłano do dolnośląskich gmin i powiatów, wyższych uczelni oraz bibliotek broszury, zawierające wiedzę i istotne informacje z zakresu wybranych szkoleń, które zostały uprzednio przeprowadzone przez Stowarzyszenie.

Na początku marca 2009 roku delegacja samorządowców ze Stowarzyszenia Dolny Śląsk w Unii Europejskiej (prezydenci, burmistrzowie, wójtowie) odwiedziła siedzibę Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Wyjazd o charakterze studyjnym stał się jednocześnie okazją do wzięcia udziału w inauguracji zagranicznej edycji Satyrykonu, imprezy o wieloletniej tradycji w Legnicy, organizowanej przez Legnickie Centrum Kultury.

Samorządowcom bardzo dużo czasu poświęciła posłanka Lidia Geringer de Oedenberg. Zostali oni też zaproszeni do biura poselskiego pana posła Jacka Protasiewicza. Członkowie Stowarzyszenia mogli zapoznać się nie tylko z wybranymi aspektami funkcjonowania parlamentu Europejskiego ale także podzielić się własnymi doświadczeniami i refleksjami. Zadali też europosłom z Dolnego Śląska dużo pytań.

Obecnie Stowarzyszenie planuje rozwój swojej aktywności w ramach idei „Partnerstwa Wschodniego”. Zarząd uznał, że Stowarzyszenie może się realizować we współpracy z samorządami krajów Europy Wschodniej (Ukraina, Białoruś, Rosja), z których niektóre kraje aspirują do Unii Europejskiej. Samorządowcy z Dolnego Śląska mogliby przekazywać swoje europejskie doświadczenia na przykład prowadząc szkolenia dla samorządów. Pod uwagę bierze się wzajemną wymianę urzędników na praktyczne szkoleniowe pobyty, podjęcie współpracy z tamtejszymi organizacjami pozarządowymi i polonijnymi. Ta nowa aktywność z pewnością sprzyjałaby kształtowaniu dobrego wizerunku Stowarzyszenia. Zamierza też ono powrócić do organizowania tematycznych konferencji.